Ekspert prawny w zakresie zamówień publicznych z przeszło dziesięcioletnim doświadczeniem. W kancelarii uczestniczy w pracach praktyki TMT, stojąc na czele zespołu Prawa zamówień publicznych. Współpracował z wieloma dużymi podmiotami, przede wszystkim z branży IT, wspierając zarówno klientów będących wykonawcami, jak i zamawiających. Doświadczony pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych i skargowych w dziedzinie zamówień publicznych. Doradza klientom kancelarii we wszystkich sprawach związanych z prawem zamówień publicznych i prawem cywilnym. Wspiera zamawiających również jako biegły i ekspert z zakresu zamówień publicznych przy komisjach przetargowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Kancelarii Sejmu, w Biurze Inwestycji i Zamówień Publicznych, a także w Grupie Doradczej Sienna.
Przewodniczący Komitetu Zamówień Sektora Publicznego Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Współautor – od strony prawnej – stanowisk PIIT wobec uznania przez Krajową Izbę Odwoławczą nieważności kwalifikowanego podpisu elektronicznego z uwagi na użycie skrótu SHA-1 oraz w sprawie uznania za ważną oferty stworzonej i złożonej w postaci skanu papierowego formularza oferty do pliku podpisanego następnie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Członek zespołu roboczego PIIT do spraw dobrych praktyk w zamówieniach publicznych, w tym udział w konsultacjach Urzędu Zamówień Publicznych ds. aktualizacji rekomendacji udzielania zamówień na dostawy zestawów komputerowych.
Doświadczony trener w zakresie prawa zamówień publicznych. Stały współpracownik miesięcznika Zamówienia Publiczne – Doradca. Autor artykułów o zamówieniach publicznych w branży IT oraz współautor publikacji Zamówienia na sprzęt i usługi informatyczne. Analiza siwz w kontekście roli działu IT.
Brał udział, jako jeden z ekspertów prawnych, w projekcie badania systemu prawa zamówień publicznych w krajach korzystających ze wsparcia Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w roku 2011, zwieńczonym publikacją EBRD Public Procurement Assessment. Review of Laws and Practice in the EBRD Region 2011.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, British Centre for English Legal Studies Uniwersytetu Warszawskiego (studia prawnicze w języku angielskim) oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie (studia podyplomowe z zamówień publicznych.